ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
ปะระวัติความเป็นมาของโรงเรียนโดยย่อ                
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1  ก่อตั้งขึ้นมาได้โดยการที่บริษัทวนนท์จำกัด  ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท  ซี.พี. เท็กซ์ไทล์จำกัด  บริษัท ซี.พี .สห อุตสาหกรรม ตามลำดับ  ซึงได้มาประกอบกิจการตั้งโรงงานทอกระสอบในหมู่บ้านโนนทอง   หมู่ที่  10  ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อปี  พ.ศ.2517  บริษัทวนนท์ จำกัด  เป็นบริษัทหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์  ซึ่งคณะกรรมการบริหารบริษัทได้พิจารณา  เห็นว่าโรงงานทอกระสอบมีพนักงานและคนงานมากมาย  ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น  และบางคนอพยพครอบครัวมาทำงานในโรงงานทำให้สถานที่เรียนที่โรงเรียนถนนมิตรภาพซึ่งเป็นที่เรียนหนังสือของนักเรียนบ้านโนนทอง  และบ้านน้ำเมาเด็กนักเรียนจะต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้าน และไม่ปลอดภัยในการเดินทาง  คณะกรรมการบริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์  จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นนี้  ดังนั้นจึงดำริจัดสร้างโรงเรียนขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังกล่าว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1  ตั้งอยู่หมู่ที่  16  บ้านแผ่นดิน-ธรรม  ซึ่งแยกออกจากบ้านโนนทอง  หมู่ที่  9    ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนนี้สร้างบนพื้นที่ของทางราชการและเอกชนมอบให้ในเนื้อที่  29  ไร่  2  งาน 32  ตารางวา  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้                                
ทิศเหนือ  ติดวัดบ้านโนนทอง                                
ทิศใต้  ติดถนนและที่ดินของเอกชน                                
ทิศตะวันออก  ติดทางเดินและบริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด                                
ทิศตะวันตก  ติดถนนสาธารณะ  และที่ดินของเอกชน                                
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1  สังกัดกลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสีคิ้ว  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  มีเขตบริการจำนวน  2  หมู่บ้าน  คือ  บ้านโนนทอง  หมู่ที่  10  บ้านแผ่นดินธรรม  หมู่ที่  16  ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านแผ่นดินธรรม  หมู่ที่  16  และมีบ้านโนนทองเดิม  หมู่ที่  10  เปลี่ยนเป็นหมู่ที่  9  ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเขตบริการด้วย ต่อมาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1  สังกัดกลุ่มบัวขาว  กลุ่มบัวขาวลำตะคอง  และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง  ในปัจจุบัน                การก่อสร้างอาคารใน เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2519  สร้างอาคารเรียนหลังที่  1  แบบ  008  จำนวน  4  ห้องเรียน  โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  เป็นผู้ก่อสร้างให้สิ้นงบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน  โต๊ะ  เก้าอี้  ครู  นักเรียน  เสาธง  คิดเป็นเงิน 681,648.00  บาท  (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วย)                 
 พ.ศ. 2521  บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด  ได้ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก  2  ห้องเรียน    พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเงิน  275,000.00  บาท  สร้างโรงฝึกงานขนาด  1  ห้อง  กว้าง  7  เมตร  ยาว  17.5  เมตร  โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                 
พ.ศ. 2522  สร้างบ้านพักครูจำนวน  1  หลัง  โดยงบประมาณของ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  80,000  บาท                 
พ.ศ. 2523  สร้างเรือนเพาะชำ  โดยงบประมาณโครงการ  กสช.  จำนวน  30,000  บาท  และสร้างส้วม  4  ที่  1  หลัง  ใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ                
พ.ศ. 2524  สร้างบ่อน้ำ  โดยงบประมาณโครงการ  กสช.  จำนวน  20,000  บาท                 
พ.ศ. 2525  สร้างอาคารเรียนหลังที่  2  แบบ  ป.1 ฉ.  ใต้ถุนสูง  จำนวน  3  ห้องเรียน  โดยงบประมาณของ  สปช.  จำนวน  555,000  บาท  และได้งบสร้างถังน้ำซีเมนต์  ฝ.33  1  ชุด                
พ.ศ. 2531  สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.  203/2526  โดยงบประมาณ  สปช.  จำนวน  300,000  บาท  สร้างสนามฟุตบอล  แบบ  ฟ.1  ใช้เงินจำนวน  100,000  บาท  และได้ต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน  เป็นศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ  จำนวน  60,000  บาท  พร้อมทั้งได้งบสร้างส้วมเพิ่มอีก  2  ที่  และถังน้ำซีเมนต์  แบบ  ฝ.30  จำนวน  1  ชุด                
พ.ศ. 2534  ทาสีอาคารเรียนหลังที่  1  โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  เป็นผู้จัดงบประมาณให้เป็นเงิน  125,000   บาท  บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่  2  เป็นห้องเรียน      สิ้นเงิน  84,260  บาท  และจัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ  ขึ้น                
พ.ศ. 2535  บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สมทบเงินสร้างอาคารอเนกประสงค์ ซี.พี.72  ปี  และพัฒนาโรงเรียนเป็นเงิน  224,892  บาท                 
พ.ศ. 2536  สร้างอาคารเรียนหลังที่  3  แบบ สปช. 105/2529  เป็นตึก  2  ชั้น  จำนวน  10  ห้องเรียน  โดยงบประมาณของ  สปช.  เป็นเงิน  2,398,000  บาท                
พ.ศ. 2542  ได้งบประมาณจาก  สปช.  สร้างส้วม  2  ที่  1  หลัง  เป็นเงิน  55,000  บาท  และสร้างถังน้ำซีเมนต์  แบบ  ฝ.30  พิเศษ  เป็นเงิน  80,000  บาท                
พ.ศ. 2544  ได้งบประมาณจาก  สปช.  ปรับปรุงสนามฟุตบอล  ฟ.1  จำนวน  1  สนาม  เป็นเงิน  100,000  บาท                
พ.ศ. 2545  สร้างโรงครัว แบบสร้างเอง  จากงบบริจาค  100,000  บาท                 
พ.ศ. 2547  สร้างธนาคารเศษวัสดุเหลือใช้  งบจากเทศบาลตำบลลาดบัวขาว  และงบบริจาค รวม  50,000  บาท  สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  1  หลัง  จากงบกองทุนอาหารกลางวันและเงินบริจาค  เป็นเงิน  59,000   บาท  สร้างเรือนเพาะชำ  จากงบบริจาค                การเปิดทำการสอน  พ.ศ. 2520  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4  มีนักเรียน  112  คน ครู  6  คน  โดยมีนายบพิธ  จันทรเมธากุล  เป็นผู้บริหารคนแรก                
พ.ศ. 2527  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  (เด็กเล็ก)                
พ.ศ. 2529  เปิดสอนระดับอนุบาลในโครงการอนุบาลชนบท                
พ.ศ. 2534  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา ขั้นพื้นฐาน                
พ.ศ. 2536  เปิดสอนครบทั้ง  3  ระดับ  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3                
 พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาและเป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูป                
พ.ศ. 2544  โรงเรียนเป็นที่ตั้งสำนักงานกลุ่มบัวขาว  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด        จำนวน 9โรงเรียน  ในตำบลลาดบัวขาว               
 พ.ศ. 2547  โรงเรียนอยู่ในสังกัดกลุ่มบัวขาวลำตะคอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
 พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนายบพิธ  จันทรเมธากุล    ได้ขอเข้าโครงการเกษียณก่อนอายุ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4  ได้สั่งให้ นายประชารัฐ  วงศ์ขำ  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2547                 
พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้จัดสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ภายในโรงเรียน และฐานเสาธงขึ้นใหม่  โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของชุมชน                
พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้จัดสร้างป้ายหน้าโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลลาดบัวขาว                
พ.ศ. 2551  นายสหเทพ  สาสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชมพู  (สังฆประชานุเคราะห์)  เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2551                
พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากบริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด  ทาสีอาคารเรียน  ป.1 ฉ./ อาคารเรียน  สปช. 105/29   และส้วม  จำนวน  4  หลัง  เป็นเงิน  89,000  บาท                
พ.ศ. 2552  โรงเรียนสร้างโรงอาหารขนาด  12×10  เมตร  หลังคามุมกระเบื้อง  ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน    ได้เงินจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  สิ้นงบประมาณ  220,000  บาท          
พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับจัดสรร คอมพิวเตอร์ ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)   งบประมาณทั้งสิ้น 345,000  บาท                
พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน  ทาสีอาคารเรียน 008  ด้านนอกจำนวน  1 หลัง  งบประมาณทั้งสิ้น 100,000  บาท                
พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับบริจาคงบประมาณจากบริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรม  จำกัด  จำนวน  100,000  บาท  และได้รับเงินจากการทอดผ้าป่าการศึกษา  จำนวน  300,000  บาท  ดำเนินการก่อสร้างกำแพงรอบโรงเรียน  จนแล้วเสร็จ  ได้กำแพงมีความยาว  100  ช่อง  สิ้นงบประมาณ  ทั้งสิ้น  350,000  บาท                
พ.ศ.  2554  ได้รับงบประมาณจาก  บริษัท  ซี.พี. สหอุตสาหกรรม  จำกัด  จำนวน  135,000  บาท  และเงินเหลือจ่ายจากผ้าป่าการศึกษา  จำนวน  80,000  บาท  รวมงบประมาณ  210,000  บาท  สร้างสนามฟุตซอล   หน้าเสาธง  ขนาด  60 X 24  เมตร                
พ.ศ. 2555  วันที่  7  เมษายน  2555  โรงเรียนได้รับบริจาคอาคารห้องสมุด  ขนาด  16X6  เมตร  คอนกรีตมุงกระเบื้อง  กระจกรอบด้าน  ชั้นเดียว  จากครอบครัว  “วัฒนปาณี”  งบประมาณ  500,000  บาท                
พ.ศ.  2555  วันที่  27  กรกฎาคม  2555  โรงเรียนได้รับงบประมาณบริจาค  จาก  พระครูสุวรรณปสาทคุณ  เจ้าอาวาสวัดโนนทอง  สร้างห้องประชุม  ขนาด  2  ห้องเรียน  มูลค่า  350,000  บาท                
พ.ศ.  2555  โรงเรียน  ได้รับงบประมาณจาก  โครงการ”โรงเรียนดีศรีตำบล” สนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซม , จัดซื้อครุภัณฑ์อาชีพและครุภัณฑ์วิชาการ  งบประมาณทั้งสิ้น   372,600  บาท