สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปดอกบัว หมายถึง สติปัญญา ความดีงาม และหมายถึง

บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้อุปการะโรงเรียน