วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 ภายในปี  2559  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1  มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  เป็นคนดีมีคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ปรัชญาของโรงเรียน

“เรียนดี  มีวินัย  จิตแจ่มใส  ร่างกายสมบูรณ์”