พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ (Mission)

1.    มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

2.   จัดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3.    ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

4.    สร้างเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ

5.    ปลูกฝังให้นักเรียนดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.    บ่มเพาะให้นักเรียนเห็นคุณค่า ความสำคัญของความเป็นไทยและร่วมใจกันอนุรักษ์ความเป็นไทย

7.    รณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


เป้าหมาย (Goals)

                1.  โรงเรียนประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

               2.  ภาครัฐ เอกชน บ้าน วัด ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหารสถานศึกษา

                3.  โรงเรียนมีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ

                4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

                5.  นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ

                6.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการสร้างเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ

                7.  นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ

                8.  โรงเรียนจัดระบบการสร้างเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ

                9.  ครูใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน

                10.  ครู/นักเรียนมีความพึงพอใจในการบริการจากโรงเรียน

                11.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

                12.  โรงเรียนพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

                13.  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวิชาการ

                14.  ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการของโรงเรียน

                15.  โรงเรียนจัดระบบการประสานงานของเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ