ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิตยา ปานหงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกฤษฎา แก้วสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญศรี พุกจันทึก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1


กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอลิษา จันทร์อุดร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย


กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรุณา โยวะผุย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปฐมาภรณ์ กุลลา


กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศศิมาภรณ์ สัมโย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางแจ่มจิตร ผินภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ


กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุจินดา สิงหวรวงศ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1


กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศุภลักษณ์ ประดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ


CONNEXT ED

นายอรรถพล สงึมรัมย์
ICT Talent CONNEXT ED TRUE