ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
30111638_0_20200214-145134

นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
30111638_0_20121217-134517

นางนิตยา ปานหงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

30111638_0_20121217-134959

นายกฤษฎา แก้วสิงห์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

30111638_0_20121217-135213

นางบุญศรี พุกจันทึก

กลุ่มสาระฯภาษาไทย
30111638_0_20160913-141747

นางสาวอลิษา จันทร์อุดร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
30111638_0_20121217-131943

นางกรุณา โยวะผุย

png-clipart-computer-icons-person-avatar-avatar-face-heroes

นางสาวนิศารัตน์ ปุมพิมาย

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30111638_0_20160913-141647

นางสาวศศิมาภรณ์ สัมโย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
30111638_0_20160913-141238

นางแจ่มจิตร ผินภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

กลุ่มสาระฯศิลปะ
30111638_0_20121217-134309

นางสุจินดา สิงหวรวงศ์

png-clipart-computer-icons-person-avatar-avatar-face-heroes

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
30111638_0_20160913-141525

นางสาวศุภลักษณ์ ประดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

CONNEXT ED

IMG_20191018_0001

นายอรรถพล สงึมรัมย์
ICT Talent CONNEXT ED TRUE