ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  • ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม และประหยัดพลังงาน
  • ทุกครั้งที่เลิกใช้คอมพิวเตอร์ กรุณา Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง พร้อมจัดอุปกรณ์ต่างๆและเก้าอี้ให้เรียบร้อยตามตำแหน่งเดิม
  •  ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์ โดยเด็ดขาด
  • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ห้ามส่งเสียงดังหรือทำกิจกรรมอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
  • ห้ามดูภาพ หรือสื่อลามกอนาจาร
  • ห้ามย้ายโต๊ะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต
  • ห้ามขีดเขียนโต๊ะและผนังห้องเรียน
บทลงโทษ อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ดูแลห้อง

ครูผู้ดูแล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นายอรรถพล สงึมรัมย์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

นายอรรถพล สงึมรัมย์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2