ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

ผู้บริหารสถานศึกษา

S__20553776

นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หัวหน้าฝ่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
นายกฤษฎา แก้วสิงห์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
ปร.ด การวิจัยและสถิติ
.........................

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวอลิษา จันทร์อุดร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางกรุณา โยวะผุย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
Miss.Allem Grace Labadia Fiel
นางสาวนิศารัตน์ ปุมพิมาย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางแจ่มจิตร ผินภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
ค.บ. ประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศศิมาภรณ์ สัมโย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นายอรรถพล สงึมรัมย์

ICT Talent CONNEXT ED
วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนิศารัตน์ ปุมพิมาย
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นางสุจินดา สิงหวรวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ค.บ. ศิลปศึกษา
นางสาวจีรภัทร์ ศรีศิริ
ค.บ. นาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวศุภลักษณ์ ประดา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ค.บ. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ศษ.ม. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

นางสาว.ธิดา วิรมย์รัตน์
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย