S__25190410

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ( covid-19 )

ด้วยชุดตรวจ ATK ทั้งหมดครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์