โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑

และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมแจกเกียรติบัตรนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมชี้แจงแนวทางและขอความคิดเห็นผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น